THIẾT BỊ NGÀNH KHÍ

 VAN QF2D  VAN QF2D
150,000₫

VAN QF2D

150,000₫

 VAN QF2C  VAN QF2C
150,000₫

VAN QF2C

150,000₫

 THIẾT BỊ HÓA HƠI  THIẾT BỊ HÓA HƠI
20,000,000₫
 MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi  MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi
7,000,000₫
 MẶT NẠ HÀN  MẶT NẠ HÀN
800,000₫
 ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP  ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP
200,000₫
 BỒN CO2  BỒN CO2
10,000,000₫

BỒN CO2

10,000,000₫

 BƠM LỎNG  BƠM LỎNG
9,000,000₫

BƠM LỎNG

9,000,000₫