————————————————
📌 Đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂:
💥 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOÀI BẢO
✅ 𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 – 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ – 𝐭𝐡𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 – 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐫𝐢̀: 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 – 𝐌𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡 -𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐌𝐚̣𝐧𝐠
🏠 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 8, 𝑇𝑇𝑇𝑀 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑃ℎ𝑢̣𝑛𝑔 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝐻𝑎̣̂𝑢 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟓𝟔.𝟗𝟎.𝟎𝟗.𝟎𝟖(𝐳𝐚𝐥𝐨)
🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://hoaibao.com.vn